ĐƠN & PHIẾU TẢI VỀ

Với khách hàng mới chưa có MSKH hoặc khách hàng cũ khi thông tin cá nhân người gửi hoặc người nhận thay đổi xin sử dụng mẫu đơn dưới đây: